Spring naar content

Algemene voorwaarden

Wanneer je je inschrijft voor de training Smart Mama Management via www.smartmamamanagement.nl, ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Website: het platform en online leeromgeving dat via de website www.smartmamamanagement.nl en onderliggende pagina's beschikbaar is. Smartmamamanagement.nl is een bij de kvk geregistreerde handelsnaam onder nummer: 67515355, BTW NR: NL001705524B25

Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website (www.smartmamamanagement.nl) waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Content: het geheel aan informatie dat door de Website Smartmamamanagement.nl aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s, teksten en de lay-out van de Dienst.
Dienst: smartmamamanagement.nl; het aangeboden online platform waarop trainingen worden aangeboden die geabonneerden kunnen volgen.
Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website afgeschermd (in het inlog gedeelte) alsmede openbaar gemaakte Content.
Klant: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door smartmamamanagement.nl een Overeenkomst wordt gesloten.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen smartmamamanagement.nl en de Klant op grond waarvan smartmamamanagement.nl zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor smartmamamanagement en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.
Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

2. Toegang tot de Dienst

 1. De Klant krijgt toegang tot de Dienst, gedurende een half jaar, door een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Klant heeft na registratie direct toegang tot de Dienst. Ofwel; de online training kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online training geleverd wordt voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken. Om deze reden kan geen gebruik worden gemaakt van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.
 2. Als er na een half jaar na aanschaf van de Dienst, nog niet gestart is met de training, vervalt de toegang tot de Dienst.
 3. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.  
 4. Indien de klant gebruik wil maken van de Dienst ofwel wil deelnemen aan een online training dient de klant (alsmede indien van toepassing de opdrachtgever) een account aan te maken op de Website.
 5. Voor toegang tot de Dienst geeft de klant (alsmede opdrachtgever) toestemming aan Smartmamamanagement.nl om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.
 6. Om in te kunnen loggen op de Website dient de klant (alsmede opdrachtgever) zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen.
 7. Het account is strikt persoonlijk en mag niet met anderen worden gedeeld. Bij misbruik is een boetebeding van toepassing zoals vermeld bij Artikel 11.
 8. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een half jaar, tenzij schriftelijke bevestigd anders bepaald. Wat wil zeggen dat de klant na betaling direct toegang heeft tot de Dient voor gedurende een half jaar. Nadien heeft de klant automatisch geen toegang meer. De Klant kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door een e-mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘opzeggen abonnement’. Indien de Klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan ook direct online via de website worden opgezegd. Bij opzegging door de Klant bestaat er geen recht op restitutie, zie Artikel 2, lid 2-1.
 9. Het verwijderen van een Account kan door gebruikmaking van de knop ‘Account verwijderen’ op de Website. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een Account wordt automatisch verwijderd 2 jaar nadat het laatste abonnement is geëindigd.
 10. Smartmamamanagement.nl is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door Smartmamamanagement.nl is de Klant maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.
 11. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Smartmamamanagement.nl ten dienste staan, is Smartmamamanagement.nl te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
  a. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  b. Smartmamamanagement.nl van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan Smartmamamanagment.nl of derden kunnen toebrengen.
  c. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Smartmamamanagement.nl verwijdert bij opzegging het Account. Smartmamamanagement.nl is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken.

3. Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat er uit dat de Klant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant trainingen/cursussen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Smartmamamanagement.nl aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Klanten via de Dienst niet:
  a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  b. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Smartmamamanagement.nl;
  c. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
  d. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  e. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Smartmamamanagement.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 4. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van Smartmamamanagement.nl, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 5. inbreuk maken op de rechten van Smartmamamanagement.nl en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy (Zie ook Artikel 10 & 11) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
 6. de belangen en goede naam van smartmamamanagement.nl kunnen schaden.

4. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Smartmamamangement.nl levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Smartmamamanagement.nl geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Smartmamamanagement.nl is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
 3. Smartmamamanagement.nl is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 4. Smartmamamanagement.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

5. Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst is de Klant een vergoeding verschuldigd, op basis van de door op de Website vastgestelde tarieven en of eventuele andere afspraken met Smartmamamanagement.nl. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. De betaling geschiedt aan Smartmamamanagement.nl voordat (toegang tot) de online training geleverd wordt. Na inschrijving is het gehele bedrag voor de training aan Smartmamamanagement.nl verschuldigd. Dit ongeacht of de training volledig of slechts ten dele wordt gevolgd.
 3. Na online betaling (middels ideal) is de Dienst direct beschikbaar. Deze Dienst dan wel deze Overeenkomst voor het volgen van de training, dat direct bij inschrijving gestart wordt, kan niet herroepen worden nadat de inloggegevens verzonden zijn;
 4. Daar de Dienst na betaling direct kan worden gebruikt en zal worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken.
 5. Smartmamamangement.nl wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek
 6. Eventuele kosten, verbonden aan het verplichten tot betaling, zijn in het voorkomende geval voor rekening van de klant dan wel opdrachtgever, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
 7. Betaling van een eventuele, op aanvraag, live of in-company training op locatie dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden en in elk geval vóór aanvang van de eerste cursusdag. Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie of offerte, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal en het gebruik van de apparatuur en middelen.
 8. Indien sprake is van een andere overeengekomen, dan wel een periodieke, betalingsverplichting, geldt dat Smartmamamanagement.nl gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Klant het Account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
 9. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Klant binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 10. Indien na het verstrijken van de termijn door Smartmamamanagement.nl nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Smartmamamanagement.nl de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Smartmamamanagement.nl gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van de Klant. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 40,-. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso)tarieven.
 11. Ingeval van verzuim is Smartmamamanagement.nl gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.
 12. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Wijzigingen en annulering

 1. Smartmamamanagement.nl behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in alle content, inclusief het lesmateriaal of de lesstof.
 2. Annulering/wijziging van de Dienst en of de online training. Een Overeenkomst voor het volgen van de Dienst dan wel online training, welke direct bij inschrijving gestart wordt, kan niet herroepen worden. Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes voor de Dienst en of online training verzonden zijn. De Dienst kan na betaling namelijk direct worden gebruikt waardoor de Dienst Smartmamamanagement.nl wordt geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken. Smartmamamanagement.nl wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgelijk Wetboek.
 3. Annulering/wijziging live training op locatie; Annulering van een training en of workshop dient te geschieden met een aangetekend schrijven of per email. Tot vier weken voor aanvang van de training is annulering kosteloos. Daarna wordt 50% van het cursusgeld of van de totaal som voor het verzorgen van een live training of workshop in rekening gebracht aan kosten van administratie en reservering.
 4. Bij overmacht, zoals ziekte van de trainer, behoudt Smartmamamanagement.nl zich het recht om een cursus tot op de cursusdag te annuleren, danwel in overleg te verplaatsen. Bij annulering door Smartmamamanagement.nl wordt het gehele cursusbedrag teruggestort, of bestaat er de mogelijkheid tot het verplaatsen van de training naar een andere datum of locatie. Vormen van overmacht zijn bijvoorbeeld, stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie bij Smartmamamanagement.nl of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of derden verzorgde transport, ziekte, computerstoringen, softwarestoringen, internetstoringen, stroomuitval, dit alles zowel bij Smartmamamanagement.nl als op de locatie waar de training plaatsvindt.

7. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. Smartmamamanagement.nl, haar personeel en/of voor Smartmamamanagement.nl werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. De Klant geeft Smartmamamanagement.nl volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.

8. Minimale leeftijd

Indien je jonger bent dan 18 jaar, sta je ervoor in dat je toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanschaffen van de online training. Het is niet toegestaan je aan te melden voor een training op naam van iemand anders.

9. Aansprakelijkheid

Smartmamamanagement.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Klant, cursist/opdrachtgever voor enige schade. Smartmamamanagement.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
De aansprakelijkheid van Smartmamamanagement.nl strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Smartmamamanagement.nl verantwoordelijk is (zoals personen werkzaam voor/ in dienst van -of die door Smartmamamanagement.nl zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst.

copycats even opletten:
10. Auteursrecht & Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij Smartmamamanagement.nl
  Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden.
 2. Op alle content inclusief training- en lesmateriaal dat Smartmamamanagement.nl gebruikt berust auteursrecht (hieronder valt ook: brochures, websites, projectmateriaal, cursusmateriaal, online tutorials, e-learnings/training).
 3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smartmamamanagement.nl mag er geen enkele content noch gegevens (al dan niet in aangepaste vorm) van de Dienst/uit de online training, dan wel gedeelten en/of uittreksels of enig studiemateriaal, worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd en mag eveneens niet met derden worden gedeeld.
 4. Smartmamamanagement.nl wijst je erop dat alle content op en in de digitale omgeving van de Website beschermd is en bij misbruik een boetebeding van toepassing is.
 5. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smartmamamanagement.nl:
  a. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
  b. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
  c. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
  d. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.
 6. Alle door Smartmamamanagement.nl in het kader van de Dienst aan de klant (indien aan de orde; alsmede de opdrachtgever) verstrekte content en materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen (persoonlijk) gebruik van de klant alsmede de opdrachtgever. De Website accrediteert nadrukkelijk niet;
  -tot het verzorgen en aanbieden van de training
  - dan wel een train-de-trainer programma aan jong volwassenen en professionals werkzaam in de begeleiding van jonge moeders of voor het onderwijs en bedrijfsleven (in welke vorm en met welke bedoeling dan ook)
  -of om op basis van verkregen content een soortgelijke training of lesprogramma te ontwikkelen en te geven tenzij hiervoor schriftelijk toestemming, dan wel middels een licentieovereenkomst, is afgegeven.
 7. Op misbruik is een boetebeding van toepassing. Dit staat eveneens op de factuur vermeld en de algemene voorwaarden staan op de website vermeld.

11. Boetebeding misbruik intellectueel eigendom en auteursrecht

Dit beding houdt in dat er een onmiddellijk opeisbare boete van € 15.000 wordt gesteld op elke overtreding.
Wil je de training Smart Mama Management als professional zelf verzorgen, dan wel (door)verkopen of voor zakelijk gebruik willen aanwenden, neem dan contact op door een email te sturen.

12. Garanties of vrijwaringen

De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft op het moment van gebruik. Smartmamamanagement.nl geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Smartmamamanagement.nl is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

13. Forum en toepasselijk recht

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Smartmamamanagement.nl en de Klant worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van Rotterdam, Nederland, bevoegde rechter.
LET OP: auteursrechten! Deze tekst is beschermd. Op misbruik, kopiëren & verspreiden staat een boetebeding.